Wednesday, January 9, 2013

Bahagi ng Diksyunaryo


BAHAGI NG DIKSYUNARYO

      I.            Pabalat or Cover -  Makapal na Papel na pantakip upang hing agad masira. Ito ay kaaya-aya upang mahikayat ang mga tao na basahin ang diksyunaryo.

   II.            Pamagat o Title – nakasulat dito ang pamagat, ngalan ng awtor, editor at tagasalin at tagapaglimbag.

III.            Pahina ng paglimbag o Copyright Page -  nakatala dito ang karapatan ng pag-aari o Copyright Notice, o kung ilan edisyon o rebisyon, kalian inilimbag, pangalan ng tagalimbag at International Standard book Number (ISBN)
IV.            
         Preface o Tangki ng Payo -  dito nakasaad ang mga salita bilang gabay at tamang paggamit ng diksyunaryo. Isinasaad din dito ang lubos na pasasalamat ng may-akda sa mga tumulong na iakda ang diksyunaryong ito.
  V.           
          Pambungad o Introduction
1. Spelling o pagbaybay
          Halimbawa: centre, cheque

2. syllabication o Pag-papantigan
          Halimbawa: Ice’skat∙er n.

3.Symbols or Simbolo
          Halimbawa: ibid. abbr. ibidem, = in the same book or passage etc.      Latin

 4. Usage Labels o Lagyan ng Etiketa
    Halimbawa : Slea∙zy (slee-zee) adj. (-zi∙er, -zi-est) (informal ) dirty and slovenly.

5. Pronunciation o Pagbigkas
          Halimbawa: cease∙less (sees-lis) adj.

                   6. Mga Daglat na Ginamit o Abbreviations Used
a. adjective          adj.
b. Adverb            adv.
c. Article             art.
d. Conjunction   conj.
e. Interjection     interj.
f. Noun                n.
g. Preposition     prep.
h. Pronoun          pron.
i. verb                  v.

                   7. Pronuanciation Key
                            
ă
pat
ā
pay
âr
care
ä
father
b
bib
ch
church
d
deed, milled
ĕ
pet
ē
bee
f
fife, phase, rough
g
gag
h
hat
hw
which
ĭ
pit
ī
pie, by
îr
pier
j
judge
k
kick, cat, pique
l
lid, needle (nēd'l)
m
mum
n
no, sudden (sŭd'n)
ng
thing
ŏ
pot
ō
toe
ô
caught, paw, for, horrid, hoarse
oi
noise
ʊ
Took
ū
Boot
ou
Out
p
Pop
r
Roar
s
Sauce
sh
ship, dish
t
tight, stopped
th
Thin
th
This
ŭ
Cut
ûr
urge, term, firm, word, heard
v
Valve
w
With
y
Yes
z
zebra, xylem
zh
vision, pleasure, garage
ə
about, item, edible, gallop, circus
ər
Butter
Foreign
œ
French feu, German schön;French oeuf, German zwölf
ü
French tu, German über
KH
German ich; German ach,Scottish loch
N
French bon (N)

VI. Index o Indeks
          Parang talaan ng nilalaman  ngunit ito’y nakasulat ng paalpabeto at nasa huliuhan ng aklat.

No comments:

Post a Comment